ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำบอร์ดสำหรับติดประกาศในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง