info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.036-200257,036-200258


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 10
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
รายละเอียด : นายธนภัทร ช่อมะกอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ขอเสนอญัตติ เพื่อนำเข้าที่ประชุมสภาฯ ในสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้พิจารณาดังต่อไปนี้ ๑. เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ๒. เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (แก้ไข) ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหวรส่วนตำบลบ้านแก้ง เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง (วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ) ๔. เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(สิบตำรวจโท จักร์ เกิดมุด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
(สิบตำรวจโท จักร์ เกิดมุด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร