info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.036-200257,036-200258


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 71
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสัดส่วนประชาคมทัองถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่2/2564 [11 พฤษภาคม 2564]
ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564 [11 พฤษภาคม 2564]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [1 มีนาคม 2564]
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 [24 กุมภาพันธ์ 2564]
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “เสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และปลูกพืชผักสวนครัว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [17 กุมภาพันธ์ 2564]
ประชุมคณะกรรมการสัดส่วนประชาคมทัองถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่1/2564 [9 กุมภาพันธ์ 2564]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
1 - 10 (ทั้งหมด 66 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(สิบตำรวจโท จักร์ เกิดมุด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
(สิบตำรวจโท จักร์ เกิดมุด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร