info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.036-200257,036-200258

info_outline วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์หน่วยงาน

"ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบกฎหมาย

 

โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาองค์กรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำริ
 

 

ยึดหลักความโปร่งใส ความเป็นธรรม ความประหยัด
ความมีประสิทธิภาพในการทำงาน

ตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

23 กันยายน 2562
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์หน่วยงาน

"ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบกฎหมาย

 

โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาองค์กรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำริ
 

 

ยึดหลักความโปร่งใส ความเป็นธรรม ความประหยัด
ความมีประสิทธิภาพในการทำงาน

ตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

23 กันยายน 2562

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายก อบต.บ้านแก้ง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร